top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Zing voor de Heere een nieuw lied!

Bijgewerkt op: 5 feb. 2023

Juich voor de HEERE, heel de aarde,

breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen,

en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,

Psalm 98:4; Efeze 5:19


In de Bijbel worden we tientallen keren opgeroepen om te zingen en God te loven. In deze blog ga ik in op de effecten die zingen kan hebben. En ook op het doel van het zingen volgens de Bijbel.


Muziek heeft een grote impact op de mens en daarmee ook op diens gezondheid. Het heeft invloed op ons lichaam, onze emoties en ons gedrag. Afhankelijk van de soort muziek is het effect positief of negatief. In deze blog ga ik uit van muziek en zang, die in overeenstemming is met de principes in de Bijbel of daar niet tegenin gaat.Zing voor de Heer een nieuw lied, psalmen, lofzangen, prijzen, juichen , God loven


Lichamelijke effecten

Volgens meerdere wetenschappelijke studies verlaagt het luisteren naar muziek en het zingen van gezangen de bloeddruk, doordat het stress en angst reduceert. Ik las een case study van een vrouw die een operatie moest ondergaan. Ondanks het innemen van haar medicatie was haar bloeddruk hoog. Vlak voor de operatie werden haar bloeddrukwaarden zo gevaarlijk hoog, dat de ingreep uitgesteld moest worden. De vrouw zong enkele geestelijke liederen, waarna verlaagde haar bloeddruk zakte. Na nog meer gezongen te hebben, was en bleef de bloeddruk acceptabel en kon de vrouw succesvol geopereerd worden.[1]


Zingen traint diverse spieren in het lichaam. Denk aan de spieren in het gezicht, de keel en de borstkas. Voor het zingen is het ook belangrijk om een goede, rechte houding aan te nemen. Ook dat traint meerdere spieren. Daarnaast zorgt het zingen ervoor dat je diep en krachtig ademt. Dit verbetert de longcapaciteit en helpt wat makkelijker te ademen. Vooral voor longpatienten en mensen met Parkinson kan dit meerwaarde hebben.


Psychologische effecten

Muziek speelt in op onze hersenen. Het luisteren naar klassieke muziek kan het leervermogen en het IQ verhogen.

Zingen zorgt voor de aanmaak van endorfines en oxytocine: hormonen die stress en angst verminderen. Daardoor kan het pijn verminderen en voelen we ons prettiger. Uit vele onderzoeken blijkt ook dat mensen, die naar muziek luisteren of regelmatig zingen in een groep, aangeven zich geestelijk beter te voelen. Meer specifiek geven ze aan minder angstig te zijn, een betere stemming en kwaliteit van leven te ervaren. Ook kunnen zij beter omgaan met ziekte en is het risico op depressie kleiner.

Een mooi voorbeeld uit de Bijbel over het effect van muziek op de psyche vinden we in 1 Samuel 16. David speelt voor koning Saul als een boze geest over hem komt. De muziek is voor Saul een verademing.


Sociale effecten

Muziek en zingen verbindt mensen met elkaar. Samen zingen zorgt voor meer contacten met anderen en voor positieve gevoelens voor degenen met wie we samenwerken. Ook vergroot het onze empathie.


Het is goed om te weten, dat we niet een hele goede zanger(-es) hoeven te zijn om de positieve effecten van zingen te ervaren.


Zing een nieuw lied

Zoals in het begin genoemd, roept de Bijbel ons vele malen op om te zingen. Soms om met elkaar te zingen, soms om met instrumenten erbij te zingen, vaak om vrolijk te zijn en nog vaker om voor God te zingen en Hem te loven en te prijzen.


Een bekende zin is: 'zing een nieuw lied'. In de Bijbel komen we die negen keer tegen. Namelijk in Psalm 33:3, 40:4, 96:1, 98:1, 144:9, 149:1, Jesaja 42:10 en Openbaring 5:9 en 14:3. Laten we deze Bijbelgedeeltes wat verder bestuderen om te zien wat het ons te zeggen heeft.


Door wie

In Openbaring 5 zingen de vier dieren en de 24 ouderlingen. In het 14e hoofdstuk zingen de 144.000 een nieuw lied. Alleen zij kunnen dat lied leren. Ook Psalm 33 vertelt iets over wie een nieuw lied zingt: “Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten.” Psalm 33:1. Het is een speciale ervaring die we in geloof doormaken, welke ons ertoe beweegt een nieuw lied te zingen.


Voor Wie

We hoeven niet te twijfelen voor Wie het nieuwe lied gezongen wordt. “Loof de HEERE, … een lofzang voor onze God, … zing voor de HEERE. … O God, ik zal een nieuw lied voor U zingen.” Ps 33; Ps 40; Ps 96, 98 en 149 en Jesaja 42; Ps 144

Het lied wordt gezongen om God te loven.


Waarom

Als we de Bijbelteksten verder bestuderen, vinden we drie aspecten van God, waarom we Hem loven in een lied.


De eerste reden om Hem te loven is dat God de Schepper van alles is.

“Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. … Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen.” Psalm 33:9; Jesaja 42:5


Psalm 149:2 zegt: “Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.” Deze tekst noemt naast Schepper, ook het tweede aspect: Koning.


Ook Psalm 96 geeft Gods koningschap als reden om Hem te loven.

“Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden. … Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert.”

Psalm 96:4, 9-10


Het derde aspect is dat God Rechter is. Hij oordeelt over ons. Gelukkig heeft God Zijn Zoon naar de aarde gestuurd. We mogen weten dat Jezus voor onze zonden is gestorven aan het kruis. Hij heeft de dood overwonnen en is opgestaan! Daarmee is onze schuld volledig afbetaald.

Is dat geen belangrijke reden om God te loven in een lied?


“Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.

… Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

… Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen

voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen.

Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.”

Psalm 33:4-5; Psalm 96:12-13; Psalm 98:8-9


Getuigenis

Als we zingen, zal niet alleen God het horen, maar ook de mensen om ons heen. Zo geven we een getuigenis van wat God voor ons heeft gedaan. Deze opdracht krijgen we in Psalm 96:1-3: “Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen.”

Psalm 40:4 belooft dat het effect zal hebben: “Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.”


Het lied van het Lam

Ik heb al veel Bijbelteksten genoemd. Ter afsluiting wil ik nog een paar verzen uit Openbaring 15 met je delen, want hierin staan de woorden van een nieuw lied: het lied van het Lam. Hierin komen de hierboven genoemde onderdelen terug. Degenen die zingen, hebben een belangrijke, persoonlijke ervaring met God doorgemaakt en zingen om Hem als Schepper, almachtige Koning en Rechter te loven en prijzen.


“En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden:


Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God;

rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken?

Immers, U alleen bent heilig.

Want alle volken zullen komen en U aanbidden,

want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”

Openbaring 15: 2-4Bron
[1] https://www.medicalnewstoday.com/articles/220738#1

Recente blogposts

Alles weergeven

Niet alleen

Comments


bottom of page