top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

De acht gezondheidswetten – Deel 8: Vertrouwen in God

Bijgewerkt op: 15 apr. 2023

In deze achtdelige serie wil ik met u enkele basisaspecten doornemen van de acht onderdelen voor een gezonde levensstijl. Mijn vorige blogs in deze serie kunt u hier teruglezen: voeding, beweging, water, zonlicht, matigheid, frisse lucht en rust. Deze acht onderdelen worden samengevat met de acroniem NEW START. Het staat voor:

Nutrition - Voeding

Exercise - Beweging

Water - Water

Sunlight - Zonlicht

Temperance - Matigheid

Air - Frisse lucht

Rest - Rust

Trust in God - Vertrouwen in God


Deze keer leggen we de focus op vertrouwen in God. In het leven krijgt helaas iedereen wel op een bepaalde manier te maken tegenslagen, zorgen en angst. Bijvoorbeeld door het verlies van gezondheid, mensen die je teleurstellen, financiele problemen. Hoe we hiermee omgaan heeft een grote invloed op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zorgen, angsten, boosheid en stress kunnen leiden tot depressie, slaapproblemen, hoge bloeddruk, hartklachten en nog veel meer.Vertrouwen

Vertrouwen in God kan ons in belangrijke mate helpen bij het omgaan met problemen. Wie je ook bent, hoe groot je problemen ook zijn, God is dichtbij je. Hij is vol van liefde voor jou en altijd bereid om naar je te luisteren en je te helpen.

“Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” “Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?”

Psalm 34:18-19, 1 Petrus 5:7, Hebreeën 13:6

Als het donker is om je heen, als alles om je heen in duigen valt, mensen je het leven moeilijk maken, weet dan dat je op God kunt vertrouwen. Lees het maar in de Bijbel. Het staat bijvoorbeeld in Psalm 27:

1. “De HEERE is mijn licht en mijn heil,

voor wie zou ik vrezen?

De HEERE is mijn levenskracht,

voor wie zou ik angst hebben?

11. HEERE, leer mij Uw weg,

leid mij op een geëffend pad

omwille van mijn belagers.

14. Wacht op de HEERE,

wees sterk

en Hij zal uw hart sterk maken;

ja, wacht op de HEERE.”

Gebed

David vraagt in bovenstaande psalm om God’s leiding in de weg die hij moet gaan. Jakobus schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn brief dat we in gebed vol vertrouwen God om wijsheid mogen vragen. “Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.” Jakobus 1:6.

1 Johannes 5:14-15: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.”

Bidden is meer dan alleen maar ons hart bij God uitstorten. We kunnen ervan op aan dat Hij luistert en onze gebeden verhoort. Paulus voegt daar nog een belangrijk aspect aan toe in Romeinen 8.

“Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” Romeinen 8:24-26. Soms weten we niet wat we hoe we moeten bidden en zijn we zwak. God komt ons dan te hulp. De Heilige Geest zal dan voor ons bidden. “Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Romeinen 8:31.


Hoopvolle beloften

Romeinen 15:13: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”

Dat we in onze moeilijkheden mogen opzien naar God geeft hoop, blijdschap en vrede. Als wij geen oplossing zien, kan God die toch geven. Dat vertrouwen biedt hoop en hoop doet leven.

In de Bijbel staan vele beloften voor diegenen die op God vertrouwen. Ik wil er nog enkele met u delen.

“Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.” Jeremia 17:7-8.


Vertrouwen op God voedt ons, maakt ons weerbaarder en geeft kracht. In Jesaja 40:31 staat: “maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”


Jeremia 29:11-14: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.”

Stel uw vertrouwen op God, praat met Hem en volg Hem. Hij is vol liefde voor u en altijd bereid om u te helpen.


Afsluiting

Natuurlijk valt er nog veel meer over vertrouwen in God te vertellen. In toekomstige blogs zal ik vaker hierover schrijven. Hopelijk heeft u in deze blogserie een beeld gekregen van een Bijbelse, gezonde levensstijl. Als u vragen heeft over de acht gezondheidswetten of andere onderwerpen waarover u meer wilt lezen in toekomstige blogs, laat het me weten via e-mail (info@woordenwelzijn.nl), Facebook of Instagram!

De volgende blog is een samenvatting van de acht gezondheidswetten.

Recente blogposts

Alles weergeven

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page