top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Quote: De Bron van kracht


Quote de bron van kracht, niet klagen, Jezus voorziet

De Bron van kracht


“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” Jesaja 60:1-3."Iedereen heeft werk te doen als hij met God wil samenwerken. “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.” Jesaja 57:15. Heilige, verstandelijke wezens wachten om door ons heen te werken. Als we hart en geest toewijden aan de dienst van God, het werk doen dat Hij voor ons te doen heeft, en in de voetstappen van Jezus wandelen, zullen onze harten heilige harpen worden, waarvan elk akkoord lof en dank zal uitzenden naar het Lam, die door God gezonden is om de zonden van de wereld weg te nemen.


Het leven van Christus en Zijn werk van liefde beschamen en veroordelen het ongeloof van velen. Hij heeft beloofd: “Bid, en u zal gegeven worden”, “Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden?” Mattheus 7: 7, 11. Zij die Jezus niet als hun persoonlijke Verlosser kennen, maken geen gebruik van de beloofde zegeningen; maar voor allen die geloven, is Hij als de boom des levens in het paradijs van God. Zijn takken reiken naar deze wereld, opdat de zegeningen die Hij voor ons heeft gekocht binnen ons bereik kunnen worden gebracht. Besteden we onze kostbare tijd aan het klagen over onze zwakheid, als Christus alles heeft voorzien om ons sterk te maken? Waarom? Hij heeft ons een Trooster gegeven, de Heilige Geest, die ons de kostbare vrucht van de Boom des Levens zal schenken. Van deze boom mogen we plukken en eten, en dan mogen we anderen er naartoe leiden, zodat ook zij mogen eten. Waarom zouden we treuren om onze inefficiëntie, terwijl de hemelse engelen wachten om met ons samen te werken, om van ons levende vertegenwoordigers te maken, die de wereld zegenen met de boodschappen, die God ons zal geven om uit te dragen.


Als u heeft nagelaten uw hand in de hand van Christus te leggen, loopt u voortdurend het gevaar om bedrogen te worden. Velen zijn geestelijk zwak, omdat ze in plaats van geloof te cultiveren, kijken naar de ontmoedigende kenmerken van hun werk. In de tijd van beproeving wenden ze zich tot de mensheid voor hulp, maar daarbij leunen ze op een gebroken riet; want in de mensheid zullen ze vaak erg teleurgesteld raken. Het wantrouwen en de achterdocht die zo zijn gewekt, werpen hun eigen vruchten af.


Christus wil dat onze gedachten op Hem gericht zijn. Nadat Hij ons vele bewijzen heeft gegeven van Zijn bereidheid om te helpen in welke noodsituatie dan ook, is Hij bedroefd als we onze ogen afwenden van Zijn bekwaamheid om naar onze eigen zwakheid of de zwakheden van anderen te kijken. Kijk weg van jezelf, kijk naar Jezus Christus, het Leven van elke zegen, elke genade, het Leven van alles wat dierbaar en waardevol is voor de kinderen van God. We hebben geen reden om te klagen over onze eigen onbekwaamheid, omdat Christus heeft laten zien dat Hij een altijd aanwezige hulp is in tijden van nood.


De Heere Jezus is onze kracht en ons geluk, de grote voorraadschuur waaruit mensen bij elke gelegenheid kracht kunnen putten. Als we Hem bestuderen, over Hem praten, zijn we steeds beter in staat om Hem te aanschouwen. Als we gebruik maken van Zijn genade en de zegeningen ontvangen die Hij ons aanbiedt, hebben we iets waarmee we anderen kunnen helpen. Vervuld van dankbaarheid delen we anderen de zegeningen mee die ons vrijelijk zijn gegeven. Zo ontvangend en meedelend, groeien we in genade; en een rijke stroom van lof en dankbaarheid vloeit voortdurend over onze lippen. De zoete levenskracht van Jezus ontsteekt dankzegging in ons hart en onze ziel wordt opgeheven met een gevoel van veiligheid. De onfeilbare, onuitputtelijke gerechtigheid van Christus wordt onze gerechtigheid door geloof."


Quote uit: Signs of the Times, Oct 22, 1896


Quote de bron van kracht, niet klagen, Jezus helptRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page