top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Jezus voorbeeld volgen - medisch zendingswerk

Jezus liefde voor alle mensen zien we terug in Zijn medeleven, begrip, tact en onbaatzuchtigheid en bovenal Zijn vriendelijkheid. Hij maakte echt contact met de mensen die Hij ontmoette, Hij zag hen. Het was steeds Zijn missie om hen van hun zware lasten te verlossen en de mensen tot volledig herstel te brengen, zowel lichamelijk als geestelijk. Als volgelingen van Christus moet dit ook ons doel zijn.


Jezus besteedde in Zijn tijd op aarde veel zorg aan Zijn naasten. Christus kwam om Gods perfecte liefde te laten zien, niet om te veroordelen, maar om mensen te genezen en te redden uit satans macht.


In Mattheus 10 en Lukas 10 stuurt Jezus Zijn discipelen eropuit om zendingswerk te doen, het evangelie te verkondigen en zieken te genezen. Ook voor ons is Hij het grote Voorbeeld, welke we mogen navolgen.


Persoonlijk medisch zendingswerk, vriendschapsevangelisatie

Wat is medisch zendingswerk?

Heel kort en treffend kan persoonlijk medisch zendingswerk worden gedefinieerd als "het evangelie van genezing en zegening en versterking." Counsels on Health, p.533.2.

Het houdt meer in dan een ziekte genezen. Het doel van deze vorm van evangelisatie vinden we in het vervolg van het citaat.

"Houd je bezig met medisch zendingswerk en het zal je toegang geven tot de mensen. Hun harten zullen geraakt worden als je in hun noden voorziet. Terwijl je hun lijden verlicht, zul je gelegenheid vinden om tot hen te spreken over de liefde van Jezus...." Counsels on Health, p.533.3.


Medisch zendingswerk kan ook persoonlijke, of vriendschapsevangelisatie worden genoemd. Het heeft meerdere toepassingen. Het kan de weg voorbereiden voor het evangelie en vooroordelen wegnemen. Ook ondersteunt het praktische werk dat gedaan wordt het evangelie. Het kan zelfs een illustratie geven van het evangelie. Het belangrijkste doel is uiteraard mensen te wijzen op Christus, die complete genezing van ziekte en zonde kan geven.


Wat houdt medisch zendingswerk in?

Medisch zendingswerk is erg breed. In Zijn bediening hielp Jezus de complete mens: lichamelijk, psychisch, spiritueel en sociaal. We kunnen dit principe ook in de Bijbel lezen als opdracht aan alle christenen.


In het Oude Testament schrijft de profeet Jesaja al tegen schijnvroomheid en voor de praktische naastenliefde.

Jesaja 58:6-7: "Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?"


Mattheus 25 behandelt het laatste oordeel, waar de rechtvaardigen hun beloning ontvangen met de toelichting: "Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen." Als de rechtvaardigen de Heere vragen 'wanneer hebben we dat dan gedaan?' is het antwoord: "Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan." Mattheüs 25:35-36, 40.


Wie moet betrokken zijn in het zendingswerk?

Iedereen, alle gelovigen! Als het geloof geen handen en voeten krijgt dan neigt het naar formalisme, waarbij de nadruk op de uiterlijke vorm ligt. Iemand die op deze manier het geloof beleeft, wordt misschien zo misleidt dat hij denkt dat hij een band met God heeft, maar dat is niet juist. De Heere waarschuwt hier tegen (Jesaja 58, Mattheus 7:21).


Onze overtuiging en toewijding aan God moeten we in de praktijk brengen. Het bewijs van ware aanbidding is zorg voor de noden van anderen. Gebed voor de zieken, eenzamen of personen die zich in moeilijke omstandigheden verkeren, zal dan worden ondersteund met persoonlijke zorg. Er zal steeds een verlangen in het hart zijn om kennis die eeuwigheidswaarde heeft te delen.


Persoonlijk medisch zendingswerk, vriendschapsevangelisatie

Dubbele zegen door persoonlijk zendingswerk

Evangeliseren werkt beide kanten op. Natuurlijk wordt degene die ondersteuning of de bediening ontvangt erdoor gezegend. Maar ook de gelovige die het zendingswerk doet krijgt een zegen. Het draagt bij aan hun geluk en gezondheid.


We lezen het uitgebreid in Jesaja 58.

"Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden.

Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid; als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt

– die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken." Jesaja 58:8-14.


“Goede daden zijn tweemaal een zegen en komen zowel de gever als de ontvanger van de vriendelijkheid ten goede. Het bewustzijn van goed doen is een van de beste medicijnen voor zieke lichamen en geesten. Als de geest vrij en gelukkig is door het gevoel dat de plicht goed gedaan is en van de voldoening die het geeft om anderen gelukkig te maken, dan brengt de opbeurende, verheffende invloed nieuw leven in het hele wezen.” De weg tot gezondheid, hoofdstuk 18.


Ten slotte

Persoonlijk medisch zendingswerk is zo breed dat er voor ieder wel een taak is waarbij zijn of haar talenten en mogelijkheden het best tot zijn recht komen. Het doen van dit evangelisatiewerk is essentieel voor iedere gelovige, voor elke discipel van Jezus. Hij belooft ons dat de oogst groot is. Laten we Zijn voorbeeld volgen.


"Want Ik heb u een voorbeeld gegeven,

opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan."

Johannes 13:15.

Recente blogposts

Alles weergeven

2 Comments


N.a.v. de blog over medisch zendingswerk: De afgelopen weken heb ik veel gezondheidslezingen gekeken van Barabara O'Neill, ik heb aantekeningen gemaakt en deze nog eens nagelezen. Tijdens een visite bij een bekende met hoge bloeddruk kon ik niet heel veel kwijt over wat ik had geleerd, maar een tip over Keltisch zout gebruiken wilde de vrouw wel aannemen. Ik denk dat het belangrijk is om elke dag te beginnen met gebed om Gods zegen over de ontmoetingen van die dag.

Like
Marjorie
Marjorie
Oct 05, 2023
Replying to

Bedankt voor je reactie.

Het is zeker heel belangrijk om met gebed te beginnen en Gods leiding te vragen.

Like
bottom of page