top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Gebeurtenissen na het sterven

Bijgewerkt op: 20 mei 2022

Binnenkort worden in veel kerken de mensen herdacht, die het afgelopen jaar overleden zijn. Onder christenen is het een veelvoorkomende overtuiging dat als een gelovige overlijdt, diegene direct naar de hemel gaat. Dit is een troostende gedachte voor de nabestaanden. Maar de Bijbel leert ons dat het iets anders gaat.


In deze blog wil ik graag Bijbelteksten over dit onderwerp met je delen om te bestuderen wat er gebeurt na het overlijden.

“Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.”

1 Thessalonicenzen 4:13.

God biedt ons hoop en troost, ook als we een dierbare moeten missen.


Gebeurtenissen na het sterven na de dood

Levensgeest

Bij de schepping van Adam ontdekken we wat leven is. “En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.” Genesis 2:7 (SV). Een ziel, een levend wezen, is dus het lichaam samen met de levensadem die door God gegeven wordt.


‘Al wat adem heeft’ is het Bijbelse synoniem voor alles wat leeft. En als Job wil zeggen ‘zo lang als ik leef’, gebruikt hij de woorden: “Voorzeker, zolang mijn adem nog in mij is, en het blazen van God in mijn neus.” Job 27:3.


“Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. … Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag vergaan zijn plannen.” Psalm 146:2 en 4.


In het laatste hoofdstuk van Prediker staat: “– de mens gaat immers naar zijn eeuwig huis: rouwklagers doen de ronde in de straat – … het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.” Prediker 12:5b en 7.


Het Hebreeuwse woord dat in deze twee teksten vertaald is met geest is ruach. Ruach kan ook vertaald worden met leven of adem. In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord pneuma op een vergelijkbare manier gebruikt als ruach. Zoals in deze Bijbelgedeeltes:

“Want zoals het lichaam zonder geest dood is,…” Jakobus 2:26a. Een lichaam zonder adem, leeft niet.

Jezus gaf Zijn Vader Zijn levensadem terug. “En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.” Lukas 23:46.

Het laatste woord ‘geest’ is een ander Grieks woord, namelijk ekpneo. Ook dit woord heeft met lucht te maken: uitademen. De levensgeest verliet Jezus met Zijn laatste uitademing.


Slapen in het graf

Wat gebeurt er met de overledene, nadat het leven hem heeft verlaten? Van Abraham, David en Salomo staat beschreven dat ze te ruste gingen bij hun vaderen. Jezus noemt de dood slaap. Denk maar aan Zijn vriend Lazarus en de dochter van Jaïrus (Johannes 11 en Mattheüs 9:24).


Het is opvallend dat van geen van de mensen die opgewekt zijn uit de dood, iets staat beschreven van hun ervaringen. Er zijn geen woorden of reacties van hen terug te lezen. Dat is een bewijs van de staat van vergetelheid en totale bewusteloosheid.

De Bijbel beschrijft dat de doden niets kunnen of weten. Ze loven en prijzen God niet, ze hebben geen bewustzijn, kennis of gevoelens.

“Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof U loven? Zal dat Uw trouw verkondigen?” “De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn.” “Immers, het graf zal U niet loven, de dood U niet prijzen; wie in de kuil neerdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen.” “Want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. … Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.” Psalm 30:10, Psalm 115:17, Jesaja 38:18, Prediker 9:4-6 en 10.


Uiteindelijk zullen we weer wakker worden uit deze slaap. “Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Sela” Psalm 49:16


Johannes 14:3

Wederkomst

De Bijbel vertelt ons meer over onze opstanding bij Jezus’ wederkomst. “En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.” Johannes 14:3, Openbaring 22:12, Mattheüs 16:27.


We zien in deze teksten dat Christus plaats voor ons klaarmaakt in de hemel. Daarna komt Hij terug naar aarde om ons op te halen. Hij komt met Zijn engelen en het oordeel. De uitspraak in de rechtszaak voor God wordt dus niet direct na het overlijden van een persoon uitgesproken, maar bij de wederkomst. De opname in de hemel is daarmee ook niet gelijk na het sterven.

“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden." 1 Korinthe 15:51-53.


Paulus beschrijft onze verandering in onze laatste momenten op deze aarde. Degenen die leven bij de wederkomst worden met onvergankelijkheid bekleed. De overledenen worden als onvergankelijke mensen opgewekt. Hier wordt niets vermeld over een ziel die uit de hemel terugkomt of het opnieuw samenvoegen van lichaam en geest. Ze worden simpelweg onsterfelijk uit hun slaap wakker gemaakt.

Bij de wederkomst gaan de dan levenden met de gelovigen die al overleden waren Jezus tegemoet in de lucht om met elkaar naar de hemel te gaan.


“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”

1 Thessalonicenzen 4:16-18.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page