top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Zie ik mijn overleden kind terug in de hemel?

Bijgewerkt op: 28 feb.

Zal ik mijn overleden kind terugzien in de hemel? Voor christelijke ouders, die een kindje verliezen, is dit een belangrijke vraag. De bevestiging dat je je baby opnieuw zal zien bij Jezus' wederkomst is troostend en geeft kracht om door te gaan. In deze blog zullen we dit delicate onderwerp vanuit de Bijbel onderzoeken.


Ons verhaal

Het jaar 2010 is een veelbewogen jaar voor mijn man en mij. We beginnen het jaar op een roze wolk. Wat zijn we dankbaar en blij, want we verwachten ons eerste kindje. Al snel verandert alles. Bij de 20-wekenecho krijgen we slecht nieuws. Na meerdere onderzoeken blijkt onze baby een zeldzame en ernstige aandoening te hebben. De kans dat ze blijft leven is heel klein.


We besluiten de zwangerschap uit te dragen. Vier maanden leven we tussen hoop en vrees. We genieten oprecht van het kleine meisje dat vaak vrolijk danst in mijn buik. Ook brengen we veel tijd biddend door, God vragend om kracht, om leven voor onze baby. Later vragen we in gebed aan de Heere of Hij wil doen wat het beste is voor haar.


Met 37 weken zwangerschap wordt onze dochter na een emotioneel en lichamelijk zware bevalling geboren. Ze krijgt wat hulp met ademen en maakt een relatief goede start. Na enkele uren verslechtert de situatie. We mogen haar vasthouden en al snel overlijdt ons lieve, dappere meisje in onze armen.


Er volgt een emotionele, intense periode. Ieder verwerkt het rouwen op zijn of haar eigen manier. Mijn man en ik hebben veel steun aan elkaar en aan lieve mensen om ons heen, maar bovenal vinden we houvast in ons geloof.

Juist op de momenten dat we het erg moeilijk hebben, geeft God ons de kracht om door te gaan. Veel troost vinden we ook in woorden uit de Bijbel.


Zie ik mijn overleden kind terug in de hemel? Gaat mijn gestorven baby naar de hemel. Antwoord uit de Bijbel

“Deze belofte is voor jou. Wees getroost en vertrouw op de Heere. … We zullen onze kinderen weer zien. We zullen ze ontmoeten en kennen in de hemelse hoven. Stel je vertrouwen in de Heere en wees niet bang.” 2SM 259.5

Ontzagwekkend wonderlijk

De Heere weet alles. Hij heeft oog voor alles en iedereen. Het kleinste ontgaat Hem niet. God kent elke baby, vanaf het prille begin.


“Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,

en zij alle werden in Uw boek beschreven,

de dagen dat zij gevormd werden,

toen er nog niet één van hen bestond.

Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,

hoe machtig groot is hun aantal.”

Psalm 139:16-17.


Is God niet geweldig goed, liefdevol en genadig? Desondanks kan de vraag opkomen: kan mijn kind gered worden als hij nog te klein is om zelf daarin een bewuste keuze te maken?


Het bloed van het Lam

De Bijbel geeft aanwijzingen dat deze kinderen geheiligd worden in de gelovige ouder(s), zoals de kinderen van de Israëlieten bij de tiende plaag.


Gods volk krijgt de instructie om met hun kinderen samen te komen in hun huis. Ook moeten ze de deurposten markeren met bloed van een geslacht lam. Het symbool van Jezus, die Zijn leven gaf voor de verlossing van de zondige mens.

Wie de aanwijzingen voor het Pascha opvolgt, geeft daarmee te kennen dat het gezin Jezus aanvaardt als de beloofde Verlosser. Het geloof van de ouders overdekt henzelf en hun kinderen. In het voltrekken van het oordeel worden de huizen met het merkteken van bloed voorbijgegaan. Die eerstgeborenen worden behouden, omdat het geloof van de ouders doorgetrokken wordt naar de kinderen.


Jezus zegent de kinderen

Het werk van de moeder en de vader is de opvoeding van hun kind(-eren). Het is hun taak om de kinderen tot Christus te brengen, zoals de moeders hun kinderen tot Hem brachten. De discipelen denken dat de kleintjes te jong waren om er iets van te begrijpen, maar Jezus roept de kinderen en zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.” Lukas 18:16. Jezus neemt de kinderen in Zijn armen en zegent hen.


De belofte

De moeders worden bemoedigd door Jezus’ reactie en zegen. Ze gaan versterkt weer naar huis, toegerust om hun opvoedingswerk voort te zetten. Voor baby’s en jonge kinderen zijn de ouders de plaatsvervanger van God. De ouders moeten de kinderen opvoeden in gehoorzaamheid en in de wil van de Heere. Dan zullen de kleine kinderen de test doorstaan.

“Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte)” “Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.” Efeze 6:2, Exodus 20:12.


Voor de moeders die hun kindje verliezen geeft God een bemoedigende tekst in Jeremia.

“Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen,

want er is loon voor uw werk, spreekt de HEERE. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied.” Jeremia 31:16-17.


De Heere zegt zelf “er is hoop”. Houd daaraan vast.


Bemoediging

Onze spreekwoordelijke roze wolk verdween, maar we mogen uitzien naar de dag dat Jezus terugkomt op de wolken. Wat een dag zal dat zijn!


“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”

1 Thessalonicenzen 4:16-18.


“We zijn niet voor altijd gescheiden, maar zullen de geliefden, die in Jezus slapen, weer ontmoeten. Ze zullen terugkomen uit het land van de vijand. De Levengever komt eraan. Ontelbare heilige engelen begeleiden Hem op Zijn weg. Hij verbreekt de banden van de dood, verbreekt de boeien van het graf, de kostbare gevangenen komen tevoorschijn in gezondheid en onsterfelijke schoonheid.

Als de kleine baby's onsterfelijk uit hun stofbed tevoorschijn komen, vliegen ze onmiddellijk naar de armen van hun moeder. Ze ontmoeten elkaar om nooit meer uit elkaar te gaan.” 2SM, p.259-260.


Ten slotte

Heb je te maken met een vergelijkbare situatie als mijn man en ik? We weten hoe zwaar het kan zijn. Je kan hier gebed aanvragen bij Woord & Welzijn. We bidden graag voor je!

Heb je vragen? Dan kan je hier contact met me opnemen.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page