top of page

In geloof Jezus aanraken

Dit artikel is een bewerking van een preek van Simon Alberts, gehouden op 15 juli 2023 in de sabbatvierende ZDA gemeente in Ede. Meer informatie kunt u vinden op www.jezusheervandesabbat.nl.Er zijn drie bijbel teksten die ik wil benadrukken. De eerste is 1 Johannes 5:4: "Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof." Ons geloof overwint de wereld. Zielen kunnen gewonnen worden door geloof van Christus. De tweede tekst is Romeinen 14:23. Daar staat beschreven wat het betekent als iets niet uit geloof is. "...En alles wat niet uit geloof is, is zonde." En de derde tekst is Numeri 14:28, waar staat dat God met ons doet wat wij tot Hem hebben gesproken. "… Ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van Mij gesproken hebt."


Als we deze drie teksten samennemen dan hebben we het volgende. Door geloof overwint alles wat uit God geboren is de wereld. Dus als we in geloof omgaan met mensen, door hen te wijzen op Christus en ons geloof uit te spreken, dan kan dat werken aan het hart van die mensen. Als we ons vertrouwen in God uitspreken, dan zal God ons helpen.


Maar als we niet uit geloof leven, dan zijn we in zonde. We spreken geen vertrouwen uit in God, maar zijn bezig om onze eigen wil op te leggen. We beschadigen mensen door dwang of door het uitspreken van onze twijfels. We zondigen dan tegen onze eigen ziel, tegen hen en tegen God. Want alles wat niet uit geloof is, is zonde.


We moeten te allen tijde ons geloof uitspreken en naar ons geloof leven. Ook bij de meest hopeloze en hulpeloze individuen kan God redden door geloof. Want door aanschouwen worden we veranderd volgens 2 Korinthe 3:18.


Overdenking

Geloof versus twijfel

We moeten gebruikt worden door de Heilige Geest om uit geloof te spreken naar broeders, zusters, mannen en vrouwen. Zo realiseren mensen zich tot op zekere hoogte de oneindige mogelijkheden die de Schepper ons geboden heeft. Zo kan het hart van diegene geraakt worden waarvoor we bidden en samenwerken.


Er zijn twee filosofieën in de wereld om een persoon te bereiken en te inspireren. De eerste is dat we ons geloof uitspreken. Dat is een geestelijke benadering.

De andere is dat we proberen iemand te inspireren om te veranderen door onze twijfels te uiten. Dat is een wereldse benadering.

Ziet u het verschil in benadering? 2 Korinthe 3:18 zegt dat we veranderd worden door aanschouwen. Houd je de spiegel van hoop of de spiegel van twijfel voor?


Overdenking 2 Koriste 3:18 we worden verandert door aanschouwen

De bloedvloeiende vrouw

Ik wil met u kijken naar het geloof van een vrouw die veel heeft geleden en hoe Jezus daar mee om ging. Het verhaal staat opgetekend in Markus hoofdstuk 5.


“En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was” Markus 5:25-26.


De vrouw had alles uitgegeven wat ze had. Ze was blut. Ze had alles uitgegeven aan artsen. Ze werd door de artsen ongeneeslijk ziek verklaard. Ze was vanwege haar vloeiingen onrein. Deze vrouw had geen hoop, was opgegeven en werd depressief.


We weten niet met wie deze vrouw allemaal sprak, maar er was iemand die met haar sprak over Jezus. Er werd haar vertelt dat Jezus iedereen kon genezen. Er werd haar vertelt dat het aanraken van het kleed van Jezus al heilzaam was. Ze kwam erachter waar Jezus was en probeerde een manier te vinden om bij Jezus te komen.


Jaïrus één van de hoofden van de synagoge kwam op dat moment ook bij Jezus. Hij vroeg Jezus om de handen op zijn dochter te leggen, omdat ze op sterven lag. We zien dat de één een groter geloof heeft dan de ander. De centurio kwam bij Jezus en Jezus bood aan om langs te komen om zijn dienstknecht te genezen. Maar de centurio zei dat Jezus niet langs hoefde te komen. Het was voor hem voldoende dat Jezus de woorden uitsprak. Jezus zei dat Hij niet zoveel geloof gevonden had in heel Israël.


Maar Jaïrus vroeg Jezus mee te komen naar zijn dochter. Jezus was onderweg naar het huis van Jaïrus om zijn handen op zijn dochter te leggen om haar te genezen. Het was zo druk dat Jezus in de menigte niet snel vooruitkwam.


Geloof in Jezus

De vrouw was een manier aan het zoeken om dicht bij Jezus te komen. Ze dacht: als ik maar dicht genoeg bij Jezus ben, dan zal het genoeg zijn om Zijn kleding aan te raken om genezen te worden.


Ellen White heeft een interessant citaat die dit verhaal aanvult. Het is te lezen in 'De weg tot gezondheid' in hoofdstuk 4. “Christus kende iedere gedachte van haar, en Hij was op weg naar waar ze stond.”


Christus kent iedere gedachte. Hij kende de gedachte van de vrouw. Terwijl niemand het wist, liep Hij in de menigte richting de vrouw. Hij wilde op die plek zijn waar de vrouw was, zodat ze Zijn kleding kon aanraken.


“Toen Hij passeerde, reikte ze naar voren en slaagde erin de zoom van Zijn kleed nauwelijks aan te raken. Op dat moment wist ze dat ze genezen was. [...] Onmiddellijk verdwenen haar pijn en zwakte. Onmiddellijk voelde ze de opwinding als van een elektrische stroom die door elke vezel van haar wezen ging. Er kwam een gevoel van volmaakte gezondheid over haar heen.”


Dit is één van de redenen waarom we uit mogen zien naar de tweede komst van Jezus. Wanneer Jezus komt, dan zal het zijn als in een ondeelbaar ogenblik dat we een nieuw lichaam ontvangen. We hebben geen bril meer nodig, we hebben een perfect gebit, een vernieuwd hart.


De vrouw ervaarde dit ook. Ze kreeg een volmaakte gezondheid. Terwijl dat alles gebeurde stopte Jezus. Hij keek om zich heen. En keek de vrouw aan.


“En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen U aan en verdringt U, en U zegt: Wie is het die Mij aangeraakt heeft?” Lukas 8:45.


Stelde Jezus deze vraag omdat Hij niet wist wie Hem aanraakte? Nee, Hij wist al wie het was. Maar Hij wilde dat de persoon die Hem aanraakte dat erkende.


“Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is.” Lukas 8:46.

Ze viel op de grond neer en ze aanbad Jezus.


“Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!” Lukas 8:47-48.


Jezus wilde dat iedereen begreep waarom ze was genezen. Er waren honderden mensen die Jezus die dag hadden aangeraakt. Maar deze vrouw werd genezen.


“Hij wilde laten zien dat het geloof de genezende kracht had gebracht. [...] Ze mocht niet onwetend blijven over Zijn kennis van haar lijden, of over Zijn meelevende liefde en over Zijn goedkeuring van haar geloof in Zijn macht om iedereen die tot Hem komt volledig te redden” 'De weg tot gezondheid', hoofdstuk 4.


Overdenking geloof heeft genezende kracht, de weg tot gezondheid Ellen White bloedvloeiende vrouw

Waar geloof

Anderen waren dicht bij Jezus, maar werden niet genezen. Vandaag zijn er vele mensen die geloven in Jezus als de Redder van de wereld. Maar weet u dat mensen die geloven in Jezus nog altijd verloren kunnen zijn? De Bijbel zegt dat ook de duivel gelooft.


“Alleen in Christus geloven als de Verlosser van de wereld kan de ziel nooit genezen. Het geloof dat tot zaligheid is, is niet louter een instemming met de waarheid van het evangelie. Het ware geloof is datgene wat Christus als een persoonlijke Verlosser aanneemt” 'De weg tot gezondheid', hoofdstuk 4.


Jezus kan redden. Jezus kan iedereen redden. Daar ligt niet het probleem. De crux zit hem in het geloof. Kunt u geloven dat Jezus u kan redden? Brengen we mensen tot Jezus en spreken we ons vertrouwen uit? Jezus kent al onze zonden, maar toch Hij wil u en mij redden. We moeten Hem daarin wel toelaten.


De grote strijd

Er is een grote strijd gaande over wie de leiding heeft over het universum.

“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader."

Filippenzen 2:9-11.


Er zal een oplossing zijn voor de grote strijd. God de Vader zal niemand dwingen om Hem te dienen. Er zal geen sprake zijn van een gedwongen onderwerping. Maar als u gered wil worden, dan zal u door Hem gered worden.


Zelfs als iemand niet in staat is om de woorden te spreken. Als de persoon zo zwak is en overmand door demonen. Ellen White vertelt een geheim over de bezeten man, waarvan de demonen in hem vloekten en tierden. Hij wist in zijn hart dat Jezus hem kon redden. Jezus kende de gedachte in het hart van de bezeten man.


“De bezetene kon, in plaats van te bidden, alleen de woorden van satan uiten; toch werd de onuitgesproken oproep van het hart gehoord. Geen enkele kreet van een ziel in nood, ook al slaagt ze er niet in woorden uit te brengen, zal genegeerd worden. Zij die ermee instemmen een verbond met God aan te gaan, worden niet overgelaten aan de macht van satan of aan de zwakheid van hun eigen natuur.” 'De weg tot gezondheid', hoofdstuk 5.


Bemoediging

We mogen mensen bemoedigen dat Jezus in de meest penibele situatie ons kan helpen. Hij schenkt wijsheid. Hij vernieuwd ons. Hij geneest.


“Heb in de donkerste dagen, wanneer de omstandigheden het meest ontmoedigend lijken, vertrouwen in God. Hij werkt Zijn wil uit en doet alle dingen goed ten behoeve van Zijn volk. De kracht van hen die Hem liefhebben en dienen, zal dagelijks vernieuwd worden.

Hij is in staat en bereid om zijn dienaren alle hulp te geven die ze nodig hebben. Hij zal hun de wijsheid schenken die hun uiteenlopende behoeften vereisen” 'De weg tot gezondheid', hoofdstuk 40.

Het gaat om dienaren van Christus, die Jezus aangenomen hebben als Heer van hun leven, die hen van zonden verlost.


Alle dingen werken mee ten goede

“Geloof kan beproeving doorstaan, verleiding weerstaan en standhouden bij teleurstelling. Jezus leeft als onze pleitbezorger. Alles is van ons wat Zijn bemiddeling waarborgt. [...] Spreek dan over de beloften; spreek over de bereidheid van Jezus om te zegenen. Hij vergeet ons geen enkel ogenblik” 'De weg tot gezondheid', hoofdstuk 41.


Toen Jezus op aarde was omringde de tegenwoordigheid van de Vader Jezus. Niks kon de tegenwoordigheid van de Vader doorbreken zonder de toestemming van de Vader. Dat is waarom Jezus zo’n onbevreesd persoon was. Jezus kwam niet naar deze aarde om te laten zien wat God zou doen. Hij wilde ons tonen hoe een mens zou moeten leven in deze wereld. Hij wil ons bemoedigen. Dat is waarom Hij menselijkheid aannam. Het was om ons te laten zien hoe we moeten leven. Hij paste geen bovenmenselijke kracht toe, die ons niet ter beschikking staan.


Toen Jezus de storm deed liggen op de zee, deed Hij dat niet als de God van aarde, zee en hemel. Dat had Hij afgelegd. Hij maakte Zich geen zorgen, want Hij vertrouwde op Zijn Vader.


“De aanwezigheid van de Vader omringde Christus, en er overkwam Hem niets dan wat oneindige liefde toestond voor de zegen van de wereld. Hier lag Zijn bron van troost, en dit geldt ook voor ons. Wie vervuld is met de Geest van Christus blijft in Christus. Wat er ook tot hem komt, komt van de Verlosser, die hem omringt met Zijn aanwezigheid. Niets kan hem raken behalve met de toestemming van de Heer.” 'De weg tot gezondheid', hoofdstuk 41.


Dat is voor sommige mensen moeilijk om te geloven. Dat niets ons kan raken zonder toestemming van de Heer.


“Al ons lijden en verdriet, al onze verleidingen en beproevingen, al onze droefheid en rouw, al onze vervolgingen en ontberingen, kortom, alle dingen werken mee ten goede.” 'De weg tot gezondheid', hoofdstuk 41.


Ik kan u niet uitleggen waarom dat zo is. Ook in mijn eigen leven heb ik allerlei dingen meegemaakt. Begrafenissen, ruzies, ziekte, pijn en moeite. Ik kan al die dingen niet uitleggen. Maar dat hoef ik ook niet. Ik weet vanuit de Bijbel dat, als ik tot Hem behoor, als ik Jezus als Heer van mijn leven aanneem en de redder van de zonde, dan zullen alle dingen mede werken ten goede.Overdenking Romeinen 8:28 alle dingen meewerken ten goede


“[…] alle dingen werken mee ten goede. Alle ervaringen en omstandigheden zijn werktuigen van God waardoor het goede tot ons wordt gebracht.” 'De weg tot gezondheid', hoofdstuk 41.


Het enige wat we hoeven te doen is Hem even aan te raken. En in een ogenblik komt goddelijke kracht over u, waardoor uw geest wordt genezen. Er is maar één woord voor nodig. Er is maar één gedachte nodig. Denkt u aan de bezetene, die het niet hardop kon zeggen, maar alleen in zijn gedachten kon uitroepen.


Overwinning

Het geloof van Christus overwint de wereld. Jezus heeft de overwinning behaald. De wereld heeft het niet gekend, want alles wat niet uit geloof is, is zonde. In alles worden we door aanschouwen en aanhoren veranderd.


Wilt u zich uitstrekken en Jezus in geloof aanraken vandaag? Wilt u de woorden van geloof uitspreken? U zult genezen worden van welk probleem dat u ook heeft. Het zal niet altijd direct gebeuren. We leven in een wereld waar we ervaringen moeten opdoen. Alle dingen werken daarin mee ten goede. Maar wilt u die ervaring met Jezus? Als we open staan voor Jezus zal er goddelijke kracht in ons leven komen.
Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page