top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Het willen en het werken

Bijgewerkt op: 20 feb.

Wat is het enige wat we mee kunnen nemen naar de hemel? De Bijbel zegt dat we geen fysieke dingen, geen geld mee kunnen nemen (1 Timotheüs 6:7, Psalm 49:18), maar onze persoonlijkheid, ons karakter nemen we wel mee.


Wilskracht en zelfbeheersing

Een sterk karakter bestaat uit twee dingen: wilskracht en zelfbeheersing. Veel mensen zien temperament aan voor een sterk karakter, maar dat klopt niet. Een krachtige persoonlijkheid wordt niet bepaald door de kracht van de gevoelens die een persoon overweldigen. De sterkste mensen zijn degenen die hun gevoelens beheersen en in staat zijn hun vijanden te vergeven. De wil wordt dan geleid door het geweten, normen en waarden en niet door gevoelens en omstandigheden.Het willen en het werken. Wat is een sterk karakter?


Onze wil is de koning op de troon van ons hart. Hij is de baas over al onze andere eigenschappen. De wil is niet zomaar onze voorkeur, maar de beslissende kracht, het vermogen om te kiezen. Alles hangt af van het juist functioneren van de wil. De wil is de bron van al ons handelen.

De wil, die zo’n belangrijke factor vormt in het karakter, werd bij de zondeval aan de macht van satan overgegeven. Hij is sindsdien bezig geweest om het willen en het werken in de mensen te bewerken en wel tot totale ondergang en ellende van de mens.

Maar het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht, stelt Hem in staat om te zeggen: “Geef jezelf aan Mij over, geef Mij je wil, neem hem uit de heerschappij van satan en Ik zal er bezit van nemen, dan kan Ik in je werken, zowel het willen als het werken naar Mijn welbehagen.” (Vergelijk met Filippenzen 2:13.) Dan wordt jouw wil Zijn wil. Je karakter wordt veranderd en gaat op dat van Jezus lijken.


De goede werking van de wil

Voor een goede werking van onze wil is oefening nodig, want van nature zijn we geneigd om alle dingen naar onze eigen bedoelingen om te buigen en ons te laten leiden door onze zondige gevoelens in plaats van Gods principes van liefde.

Onze geest wint aan veerkracht en sterkte door het oefenen van de wil. We moeten besluitvaardigheid oefenen, want een verdeelde toestand van de wil is een valstrik. We kunnen geen twee heren dienen, niet èn God èn de mammon (Lukas 16:13). “…Kies voor u heden wie u zult dienen… Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” Jozua 24:15


Ons grote Voorbeeld, Jezus zegt: “Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.” Johannes 6:38. Jezus achtte Gods wil belangrijker dan Zijn eigen wil. Hij liet zijn menselijke wil leiden door de goddelijke.


"Leer van Mij", zegt Jezus; "want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden." Matt 11:29. We moeten de school van Christus binnengaan, om van Hem zachtmoedigheid en nederigheid te leren. Verlossing is het proces waardoor de ziel wordt getraind voor de hemel. Deze opleiding betekent kennis van Christus. Het betekent loskomen van ideeën, gewoonten en praktijken die zijn opgedaan in de school van de prins van de duisternis. De ziel moet verlost worden van alles wat in strijd is met loyaliteit aan God.” De Wens der Eeuwen, p. 280.1


We moeten hier op aarde opgeleid worden voor het leven in de hemel. Kennis van de Heere Jezus is daarvoor essentieel. Deze kennis strekt veel verder dan alleen het verstandelijk kennen van de Bijbel en wie God is. Het behelst ook een persoonlijke, innige relatie met Hem. En voortvloeiend uit die liefde voor de Heere zal ons handelen veranderen naar Zijn wil.


“Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.” Psalm 40:9. In het Engels staat er op de plaats van Uw welbehagen ‘Uw wil’. Het Hebreeuwse woord voor welbehagen of wil in deze tekst is ‘ratson’. Het vertegenwoordigt een concrete reactie van een meerdere op een ondergeschikte. Als het in relatie met God wordt gebruikt, kan het een zegen van God voor de mens betekenen.

In Psalm 40 betekent ‘ratson’ een vrijwillige of eigenmachtige beslissing van de mens om Gods Wet te doen. Zijn wetten werden gedicteerd door Gods eigen natuur. Zijn aard bracht Hem ertoe bezorgd te zijn over het welzijn van Zijn volk. Uiteindelijk waren Zijn wetten wat God wilde dat Zijn volk zou zijn en doen.


Het willen en het werken. Wat is verlossing?

Eigen wil

Betekent dit dat wij zelf niets meer te zeggen hebben? Wil het zeggen dat we, als we geloven, onze eigen wil volledig aan de kant moeten leggen en een soort marionet van God worden? Zeker niet!


Jezus is een gentleman. Hij klopt aan de deur en wacht tot wij de deur opendoen.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” Openbaring 3:20. Jezus wil een relatie met je aangaan. Hij wil je met alles helpen. God is bereid om je Zijn oneindige liefde en het eeuwige leven te geven als je daarvoor open staat. Maar de keuze om Jezus in je hart binnen te laten, is een beslissing die je zelf vrijwillig mag nemen.


De Geest van God creëert in de bekeerde mens ook geen nieuwe eigenschappen, maar zorgt voor een besliste verandering in het gebruik van die eigenschappen. Je wil wordt dan geleid door een vernieuwd geweten. De menselijke wil wordt vermengd met de goddelijke. God zal niet ons deel doen in het willen en het werken, het is een samenwerking.


Verandering

Uit de relatie met God ontstaat verandering. “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” Kolossenzen 3:1-4.


Door je liefde voor en vertrouwen in God verandert je kijk op dingen. Je zal andere keuzes maken, omdat je niet meer wil leven zoals daarvoor. Het duurt niet lang meer voordat Jezus terug zal komen om ons op te halen. “En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.” 1 Petrus 4:7. Oefen je karakter, zodat het met Gods hulp geschikt wordt voor de hemel. Train je wilskracht en zelfbeheersing. Leef naar de wil van God.

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page