top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Gezondheid en ziekte - Deel 2

Bijgewerkt op: 12 jul. 2021

In deze blog bekijken we wat ziekte is volgens de Bijbel. Ook vinden we een belangrijke sleutel tot herstel. In mijn vorige blog, deel 1, hebben we uitgezocht wat gezondheid is en wat de Bijbel daarover zegt. Je kunt dat hier teruglezen.In de vorige blog lazen we al dat gehoorzaamheid aan de (natuur-)wetten ziekte kan voorkomen. Dit kunnen we ook lezen in Exodus 15:26: “Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de Heere, uw Heelmeester.”

Toen Jezus hier op aarde was, genas Hij veel zieken. Wat Hij tegen de verlamde in Bethesda zei, was: “Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede” Joh 5:14. En in Marcus 2:5 zei Hij tegen de verlamde die door zijn vrienden door het dak naar Jezus werd gebracht: “zoon, uw zonden zijn u vergeven.” Het is een waarschuwing. Overtreding van de wetten van God is de oorzaak van de ziekte. Zonder zonde zou er geen ziekte, pijn en verdriet zijn in deze wereld.


In het boek de Weg tot Gezondheid staat: “Ziekte is een poging van de natuur om het lichaam te bevrijden van toestanden die het gevolg zijn van het overtreden van de gezondheidswetten. In geval van ziekte moet de oorzaak worden vastgesteld. Ongezonde omstandigheden moeten veranderd worden en verkeerde gewoonten gecorrigeerd. Dan moet de natuur geholpen worden in haar pogingen om verontreinigingen uit te scheiden en de juiste toestand in het gestel weer te herstellen.” MH 127.1

Oorzaak en gevolg

Nu we weten dat ziekte een gevolg is van het overtreden van Gods wetten, is het bij de wens om beter te worden van een ziekte logisch om op zoek te gaan naar de oorzaak. Deze kan gevonden worden in zowel de 10 geboden als in de natuurwetten, oftewel de gezondheidswetten die in de Bijbel gevonden kunnen worden.

“Neem al de woorden waarmee ik u heden waarschuw, ter harte” “Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.” Deuteronomium 32:46, Spreuken 4:22.

In gebed kunt u God vragen u inzicht te geven in uw situatie. Ook kunt u hulp vragen aan medegelovigen.

Jakobus 5:14-16: “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.

En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.”

Belijdt uw zonden en verbeter uw gewoonten en ongezonde omstandigheden. Door de oorzaak weg te nemen, kan er ook geen effect meer zijn.

Zijn alle ziekten het gevolg van zonde?

Veel ziekten zijn terug te leiden naar een verkeerde levensstijl en overtredingen van Gods wetten, maar niet allemaal. In Johannes 9 lezen we over de blindgeboren man. De discipelen vragen aan Jezus: “Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders? … Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.”

Soms heeft God met een zieke een bepaald doel voor ogen. “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.” Romeinen 8:28.

De acht gezondheidswetten

Voor iedereen is het verstandig om de keuze te maken God’s wetten te gehoorzamen. Hetzij om gezond te blijven, hetzij om de oorzaak van een ziekte weg te nemen en het lichaam te helpen bij herstel. Deze gezondheidswetten, waar ik in volgende blogs verder op in zal gaan, kunnen worden samengevat onder acht onderdelen van een gezonde levensstijl. De acroniem NEW START is daarbij een makkelijk geheugensteuntje. Het staat voor:

Nutrition - Voeding

Exercise - Beweging

Water - Water

Sunlight - Zonlicht

Temperance - Matigheid

Air - Frisse lucht

Rest - Rust

Trust in God - Vertrouwen in God

Het laatste punt, vertrouwen in God, is essentieel. De Bijbel staat vol met beloftes van God. “Van al de goede woorden die de Heere tot het huis van Israël gesproken had, is er niet een woord onvervuld gebleven: alles is uitgekomen.” Jozua 21:45. God is te vertrouwen. Als God belooft dat Hij ons zal zegenen en gezondheid geeft, als wij ons aan Zijn wetten houden, is dat niet om ons een keurslijf van regeltjes te dwingen. Het is uit pure liefde voor ons. Hij heeft ons eerst liefgehad, Hij heeft het beste met ons voor, laten wij dan ook Hem liefhebben (1 Joh 4).

Deuteronomium 30:11, 19, 20: “Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. … het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen.”

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page