top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

De wekelijkse rustdag

Bijgewerkt op: 31 aug. 2023

Een dag is een rondje van de aarde om zijn as. De maand is gebaseerd op een rondgang van de maan om de aarde. In één jaar cirkelt de aarde om de zon. Maar waar komt de week vandaan?


Deze tijdseenheid heeft niet te maken met zon, maan, sterren of planeten, maar is ontstaan bij de schepping. De zevende dag van de week draait, figuurlijk gesproken, om de Schepper van hemel en aarde. Ondanks dat God het middelpunt van de wekelijkse rustdag is, draagt deze geheiligde dag ook bij aan ons welzijn.


De wekelijkse rustdag, dag des Heeren, dag van de Heere, joodse sabbat voor christenen, zaterdag of zondag, gezond, gezondheid welzijn, zegen heilig, gezegend, geheiligd

Van alle tijden

De wekelijkse rustdag is van alle tijden. Bij het begin van deze wereld is het ingesteld, zoals we kunnen lezen in Genesis 2:2-3: “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.”

Sindsdien wordt deze dag wekelijks gevierd door diegenen die God willen dienen.


Als Jezus spreekt over de grote verdrukking, zegt Hij: “En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.” Mattheüs 24:20. Het was Zijn gewoonte de sabbat als rustdag aan te houden. En gezien deze uitspraak, is het de bedoeling om deze dag in ere te blijven houden, ook na de opstanding en na de tijd van de Bijbel. Jezus doelt hier op de verwoesting van Jeruzalem die tientallen jaren na Zijn tijd op aarde plaatsvond. Het wijst ook op de grote verdrukking die er vlak voor de wederkomst zal zijn.

De sabbat is voor eeuwig teken tussen God en Zijn volk (Exodus 31:17). Ook na Zijn wederkomst zal de sabbat gevierd worden. “Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.” Jesaja 66:22-23.


Voor alle mensen

De sabbat is niet voor een specifieke groep, maar voor alle mensen. Het werd gegeven aan ons aller voorouders Adam en Eva.


In het vierde gebod staat dat niet alleen de gelovige de rustdag moet heiligen, maar de hele familie en ook de werknemers en de (buitenlandse) gasten. Deze speciale dag is voor iedereen.


Jezus bevestigt dit als Hij zegt: "De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.” Markus 2:27.

Het Griekse woord voor ‘de mens’ is anthropos. Het is een algemeen woord voor mens of de mensheid. De sabbat is dus voor iedereen, ongeacht of je man of vrouw, jong of oud bent of welke afkomst je hebt.


vierde gebod, exodus 20:8-11, gedenk de sabbatdag, De wekelijkse rustdag, dag des Heeren, dag van de Heere, joodse sabbat voor christenen, zaterdag of zondag, gezond, gezondheid welzijn, zegen, heilig

Dag van de Heere

In vervolg op de laatstgenoemde Bijbeltekst staat: “Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.” Markus 2:28. Hetzelfde is ook terug te vinden in Mattheüs 12:8 en Lukas 6:5. Jezus is Heer van de zevende dag van de week. In het vierde gebod vinden we eveneens terug dat het de dag van de Heere is. “De zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God.” Exodus 20:10 en Deuteronomium 5:14.

Tenslotte noemt Johannes in Openbaring 1:10 de sabbat de dag van de Heere. Het is dus niet een dag die bij een bepaald volk of een bepaalde groep hoort, maar Gods dag.


Zegen door sabbatviering

Hoewel de wekelijkse rustdag ter ere van God is, geeft de Heer het ook aan ons, tot een zegen en voordeel voor ons mensen. Hier komen we weer bij Markus 2 vers 27 en het vierde gebod. De Sabbat is gemaakt ter wille van de mens. Niet een ‘gij zult’ of ‘gij zult niet’, maar een herinnering: "Gedenk de sabbatdag…” In onze wereld, waarin alles snel gaat, is de sabbat een geschenk aan de mens.

Kortom, de sabbat is een teken van het verbond tussen God en ons. Dit vind je terug in Exodus 31:16 en 17 en Ezechiël 20:12 en 20.


In Jesaja wordt een zegen uitgesproken over diegenen die de sabbat vieren.

“Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt,

dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.” Jesaja 58:13-14.


Voordelen van de rustdag

Hoe kan de rustdag bijdragen aan ons welzijn en onze gezondheid?

De sabbat is een dag in de week waarin het niet draait om ons werk, school of andere bezigheden. Het is een etmaal om stil te staan en tot rust te komen. Even los te zijn van alle beslommeringen. "Op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt." Exodus 31:17. Voor God zelf is het een dag van verfrissing. Zo kunnen ook wij die tijd gebruiken om onszelf weer op te laden en te ontstressen.


Het is ook een dag om met medegelovigen samen te komen om de Heere te loven en prijzen. We mogen elkaar versterken in het geloof en bemoedigen.

Tijdens de sabbat mogen we bovenal onze focus richten op God en Zijn goedheid. De sabbat is een herinnering aan Gods liefde en zorg voor ons.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page