top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

De waarheid zal u vrijmaken

Bijgewerkt op: 24 okt. 2022

Hoe belangrijk vrijheid is, beseffen we vaak pas als er veranderingen optreden in onze toestand van vrij zijn. Als deze waarde buiten je wil en invloedssfeer wordt beperkt of als

je vrijheid je zelfs ontnomen wordt.


Wat is vrijheid?

Hoe kan je vrijheid het best omschrijven? Het is lastig om dit begrip in enkele zinnen juist en compleet te formuleren. In algemene zin wordt het vaak verwoord als het vrij zijn om te denken, doen, geloven en kiezen wat je wil. Maar hoe langer je erover nadenkt, hoe meer facetten van vrijheid je ontdekt.


De waarheid zal u vrijmaken

Vrijheid wordt vaak gekoppeld aan mensenrechten, zoals vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.

In de samenleving wordt vrijheid geassocieerd met onafhankelijk zijn en autonomie. Zelf alles, of in ieder geval zo veel mogelijk, willen bepalen; niet gebonden zijn aan verplichtingen of andere mensen.


Er zijn grenzen

De vraag is: bestaat volledige vrijheid? Er zijn namelijk grenzen aan hoe vrij je bent. Vrijheid is ondergeschikt aan wetten, geboden, normen en waarden.

Je mag een eigen mening hebben en die uiten, tenzij je oproept tot discriminatie of haat. De vrijheid van meningsuiting wordt beperkt door de wet (het verbod op haatspraak) en Gods geboden (”U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.” Markus 12:31). De vrijheid van een persoon mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander.


Je bent vrij om keuzes te maken. Maar ook dat beperkt. Als je voor optie A gaat, verkies je dat boven optie B. In situaties waarin je een besluit neemt, moet je prioriteiten stellen. Je kan willekeurig kiezen, maar in het geval van dilemma’s kies je vaak op basis van je overtuigingen, je principes.


Werkelijk vrij

De Bijbel spreekt ook over vrijheid. “Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. … Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. … Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” Johannes 8:31-32, 34, 36.

God belooft ons vrijheid door de waarheid. Jezus bevrijdt ons onze zonde. Hij schenkt ons genade, die ons verlost van onze schuldenlast. Dit staat tegenover de slavernij van de zonde. Het is de grote liefde van de Heere die hieraan ten grondslag ligt.


“Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.” Johannes 6:38-39. Jezus is een Voorbeeld voor ons. Hij was nederig en dienstbaar. Christus stelde Zijn eigen-ik nooit voorop. We mogen Hem navolgen (Galaten 2:20).


“Het is de eigenliefde waardoor onze vrede verstoord wordt. Wanneer het eigen-ik levend is, staan wij voortdurend klaar om het te beschermen tegen vernederingen en beledigingen; maar wanneer wij dood zijn, en ons leven met Christus in God verborgen is, zullen wij ons beledigingen en vernederingen niet aantrekken.” Gedachten van de berg der zaligsprekingen 21.2.

Door eigenliefde hebben we steeds het gevoel dat we onze vrede en vrijheid moeten blijven verdedigen, maar God geeft ons Zijn rust door God alle eer te geven die Hem toekomt en een dienstbare houding naar onze naasten (Mattheus 11:29).Johannes 8:31-32


Gods vrijheden

Zoals we gezien hebben in Johannes 8 zijn we vrij van de zonde door de genade die Jezus ons schenkt.


Volgens Romeinen 7:6 zijn gelovigen vrij van de wet, die ons vertelt wat zonde is. Dit houdt niet in dat we ons niet meer aan de geboden hoeven te houden. “Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:15. Door ons nieuwe leven met Christus is onze verhouding tot de wet is veranderd. Een bewuste keuze maken om Zijn voorschriften te respecteren, is niet beperkend, maar vloeit voort uit liefde voor God.

“Dan zal ik steeds Uw wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd. Ik zal wandelen op ruime baan (Engels: in vrijheid), omdat ik Uw bevelen gezocht heb.” Psalm 119:44-45.


Een derde vrijheid die God geeft, is vrij zijn van angst. Meer dan 150 keer staat er in de Bijbel ‘wees niet bevreesd’. “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Timotheüs 1:7


Vervolgens is er vrijheid voor je naaste. Als je beseft dat je alles te danken hebt aan Gods genade, is het makkelijker om met vergissingen of fouten van anderen om te gaan. “Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. … En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.” Kolossenzen 3:13 en 15.


Kies dan heden

Er is nog een vijfde vrijheid: je bent vrij om te kiezen of je God wil dienen of niet. Al in het begin van Genesis, in het paradijs, gaf God aan de mensen die keuzevrijheid. Adam en Eva kozen ervoor om van de boom te eten en God liet het gebeuren. Als wij een verkeerde keuze maken, respecteert Hij die beslissing ook.

“God verlangt van al Zijn schepselen de dienst van liefde, — eer die voortkomt uit een welbegrepen waardering van Zijn karakter. Hij schept geen behagen in gedwongen trouw, en aan allen verleent Hij vrijheid van wil, opdat ze Hem vrijwillig dienen.” Het grote conflict, 493.2

De Heere wil dat we Hem kennen, waarderen en er zonder dwang voor kiezen om Hem lief te hebben en eren.

Als je beseft dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt, als je inziet dat je niet vrij bent, maar gebonden in zonde, weet dan dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij zorgt dat Hij altijd dichtbij is, zodat Hij er voor je is, zodra je Hem nodig hebt.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.”Openbaring 3:20. Doe je de deur voor Hem open?Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page