top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Download Dankbaarheid: Dank God in alles!

Bijgewerkt op: 29 jun.

December is een tijd waarin veel mensen terugkijken op de gebeurtenissen van het jaar. Een periode om dankbaar te zijn voor alles, materieel en immaterieel, wat we ontvangen hebben. Wat zegt de Bijbel over dankbaarheid? Daarin sta ik in deze blog stil.


Dankbaarheid Dank God in alles!

In meerdere Bijbelteksten staat de opdracht dat we God moeten danken. Bijvoorbeeld in Psalm 50:14, Efeze 5:20 en 1 Thessalonicenzen 5:18: “Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.”

Het is Gods wil voor ons dat we Hem danken. Niet alleen als we blij en opgewekt zijn, maar ‘in alles’. Jesaja schrijft in het twaalfde hoofdstuk van het gelijknamige Bijbelboek, dat we God zullen danken dat Hij toornig op ons was, want het heeft geleid tot bekering en God is ons genadig geweest. Hoewel we het op het moment zelf soms de zegen of een reden tot dankbaarheid niet zien in een moeilijke of verdrietige situatie, is die er vaak wel. God laat alle dingen ten goede meewerken (Romeinen 8:28).Redenen om God te danken

Er zijn veel redenen om God te danken. We lazen al in 1 Thessalonicenzen 5:18 dat het Gods wil is dat we Hem danken. Het staat in een rijtje van aansporingen voor geestelijk leven. Naast onder meer gebed, studie, omgang met anderen is danken daarom een wezenlijk onderdeel van het leven van een gelovige.


Ook in andere Bijbelboeken die door Paulus geschreven zijn, noemt hij beweegredenen om God te danken. De belangrijkste vinden we in Romeinen en de brieven aan de Korinthiërs.

“Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.” “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.” “Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!” Romeinen 7:24-25, 1 Korinte 15:57 en 2 Korinthe 9:15.

God houdt onnoemelijk veel van ons. Daarom heeft Hij een oplossing voor de zonde. Jezus heeft ons verlost. Hij geeft overwinning over de dood door de allesovertreffende genade, die God ons schenkt. Hierdoor mogen we het eeuwig leven ontvangen, voor altijd bij Hem wonen. Dat is de kern van dankbaarheid van een christen.Het effect van dankzegging aan God

Als we door God gered zijn, mogen we Zijn liefde niet alleen ervaren, maar ook doorgeven aan anderen. Deze liefde vormt ons karakter naar Zijn voorbeeld. We bekleden ons “met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.” Kolossenzen 3:12. We zijn ons bewust van Gods genade, die we ontvangen hebben. We weten dan ook dat God alle eer toekomt, daarom moeten we Hem danken. Niet uit dwang, maar uit liefde en om wat Hij voor ons allemaal gedaan heeft en nu nog doet. Hem als Allerhoogste erkennen voorkomt dat we hoogmoedig worden en houdt ons nederig.

Door Gods vrede in ons hart kunnen we dan Paulus’ advies opvolgen. “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” Kolossenzen 3: 17.


Dit alles heeft ook als gevolg dat die liefde en de goede dingen, die we van de Heere ontvangen, doorgeven aan mensen om ons heen. Onze vrijgevigheid leidt tot meer dankzegging aan God (2 Korinthe 9:11-15).


Dankbaarheid bevordert gezondheid MH251 Ellen White

Voordeel voor onszelf

God komt alle dank en aanbidding toe. “Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” Romeinen 11:34-36.


Een dankbare houding ten opzichte van Hem verhoogt niet alleen Zijn eer, maar heeft ook positieve effecten op ons welzijn. In 'the ministry of healing', pagina 251 staat “Niets bevordert de gezondheid van lichaam en ziel meer dan een geest van dankbaarheid en lofprijzen.”


Op sociaal gebied heeft het belangrijke voordelen. Dankbaarheid maakt ons behulpzamer en vrijgeviger. We worden meer vergevingsgezind en minder eenzaam. Zo versterkt dankbaarheid onze band met andere mensen.


Het leidt ook tot meer positieve emoties. Dankbare mensen zijn optimistischer en ervaren meer vreugde en blijdschap.


Dankbaarheid heeft niet alleen gunstige effecten op ons psychosociale welzijn, maar ook op onze lichamelijke gezondheid. Het verbetert de kwaliteit van de slaap: mensen met een dankbare attitude slapen langer en voelen zich meer uitgerust als ze opstaan. Ook hebben ze minder last van pijntjes en kwaaltjes, een sterker immuunsysteem en een lagere bloeddruk. Uit onderzoek blijkt ook dat dankbare mensen meer bewegen en beter voor hun eigen gezondheid zorgen.Dankbaarheid uiten

Dat het goed is om dankbaar te zijn, maakt het nog niet vanzelfsprekend of gemakkelijk. Er zijn een aantal dingen die je kan doen, waardoor je meer en bewuster bezig kunt zijn met danken.

  • Maak het danken van God een vast onderdeel van je gebed.

  • Speel het ‘dank U wel-spel’. Wij doen dit soms bij het openen van de sabbat. Alle gezinsleden noemen om beurten iets waarvoor ze God deze week dankbaar zijn.

  • Zing psalmen, gezangen en liederen om God te danken, loven en prijzen.

  • Geniet van de zegeningen die je van God ontvangt. Geniet van de natuur, een gezonde maaltijd, de mensen om je heen, je gezondheid, enzovoorts.

  • Laat anderen delen in je dankbaarheid, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, een donatie of door een (on-)bekende ergens mee te helpen.

  • Houd een dankbaarheidsdagboek bij waarin je dagelijks enkele punten opschrijft, waarvoor je dankbaar bent.


Gratis download dankbaarheid

Om je bij het laatste punt te helpen, heb ik een dankbaarheidsdagboek gemaakt. Hierop kan je een week lang elke dag opschrijven waarvoor je dankbaar bent. Op de tweede pagina staat extra inspiratie met Bijbelteksten, quotes en enkele vragen. Klik op onderstaande knop om het dankbaarheidsdagboek gratis te downloaden. Heb je deze dankbaarheid download opgeslagen, dan kan je het zo vaak uitprinten als je wilt.


Dankbaarheidsdagboek-pdf
.pdf
Download PDF • 129KB


“Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft,

ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.

Want dit alles gebeurt ter wille van u,

opdat de genade, die meer en meer is toegenomen,

door de dankzegging van velen overvloedig wordt

tot verheerlijking van God.”

2 Korinthe 4:14-15Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page