top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Bidden en vasten

Bijgewerkt op: 28 jan.

Verschillende vormen van vasten worden steeds populairder. Bijvoorbeeld intermittent fasting, waarbij gevast wordt tijdens bepaalde dagen of uren, of Dry January, een maand waarin geen alcohol wordt gedronken. Daarnaast vasten steeds meer christenen in de 40 dagen voor Pasen. Deze vastentijd is een kerkelijke traditie en vinden we niet direct als voorschrift in de Bijbel. Desondanks heeft vasten en bidden zeker een plaats in de Bijbel en ook in de huidige tijd.


Bidden en vasten in de Bijbel, vastentijd

Verzoeking in de woestijn

Adam en Eva werden in het paradijs verzocht op het punt van eetlust. Doordat zij hieraan toegaven, kwam de zonde in de wereld. Jezus werd tijdens zijn vastenperiode in de woestijn ook verzocht om eetlust. Hij zwichtte niet en begon zo het werk voor onze verlossing.


“Toen Christus het felst door verzoeking werd aangevallen, at Hij niets. Hij wijdde Zichzelf aan God en kwam als overwinnaar uit de strijd, via ernstig gebed en door volmaakte onderwerping aan de wil van Zijn Vader. Zij die de waarheid voor deze eindtijd meer dan enige andere groep belijdende Christenen aanhangen, dienen dit grote Voorbeeld in gebed na te volgen op het punt van bidden.2T 202, 203.


Het doel van vasten

Het vasten dat we terugvinden in de Bijbel is meer dan jezelf onthouden van voedsel. Het gaat niet om de uiterlijke vorm, zoals in Jezus’ woorden te lezen is Mattheus 6:16-18. Vast niet om daarmee respect of aandacht van anderen te krijgen. In Jesaja 58 wordt ook het vasten van huichelaars aangekaart. Zij vastten om bij God in de gunst te komen en Zijn goedkeuring te verkrijgen over hun slechte daden.


God vraagt ons te vasten met een speciaal doel. “Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.” Joël 2:12-13.

De intentie van het vasten en bidden is om inzicht te krijgen in ons zondige karakter, om ons hart te verootmoedigen voor God en Zijn vergevende genade te ontvangen. Het echte vasten, zoals de Heere het bedoeld heeft, is om onze motieven te zuiveren en ons leven te hervormen.


“De geest van het ware vasten en bidden is de geest, die gedachten, hart en wil aan God onderwerpt.” MS 28, 1900.


Quote vasten en bidden MS28, 1900 Ellen White

Redenen om te vasten en bidden

Er zijn een aantal situaties waarin vasten en bidden op zijn plaats is. In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen vermeld dat er een tijd van vasten en bidden wordt uitgeroepen. Het gaat dan om situaties waarin speciale hulp van God nodig is. Een voorbeeld hiervan vinden we onder meer bij koning Josafat, die in nood was. “Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te zoeken.” 2 Kronieken 20:3-4. Het vasten en bidden gaat in zulk soort omstandigheden gepaard met verootmoediging, inkeer, belijden van zonde.


Een andere aanleiding tot vasten en bidden is ter voorbereiding op het bestuderen van Gods Woord. Daniel doet dit ook. Hij ontdekt een profetie van Jeremia, die hij wil begrijpen. De profeet zoekt de Heere in gebed met vasten in het negende hoofdstuk van Daniel.


Wat in deze situaties opvalt is dat God Zijn hulp, inzicht en bemoediging geeft.

“Het is aan te bevelen en gepast om voor sommige zaken te vasten en te bidden. Het zijn middelen in de handen van God om ons een rein hart en een ontvankelijke geest te geven. Wij krijgen antwoord op ons gebed, doordat wij onze ziel voor God verootmoedigen.” Brief 73, 1896.


Meerwaarde van vasten

Gebed en de juiste houding lijken de kern te vormen. Wat is dan de meerwaarde van het vasten in deze omstandigheden? Wat, hoeveel en hoe vaak we eten heeft effect op ons lichamelijk en geestelijk functioneren. Waar we uit balans waren geraakt, helpt vasten om onze gezondheid opnieuw in evenwicht te komen.


Geestelijk

Na 12 uur zonder voeding stijgt het Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), een stofje in de hersenen dat de aanmaak van nieuwe hersencellen stimuleert en ondersteunt in de vorming van nieuwe verbindingen tussen zenuwen. Ook helpt BDNF om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Het helpt je dus bij het leren en het vormen van herinneringen. Zo helpt vasten je hersenen beter functioneren.


Vasten kan helpen je kalmer te voelen, beter te focussen en helderder te denken. Allemaal zaken die het bidden voor bepaalde zaken op een positieve manier ondersteunen.


Lichamelijk

Onmatig eten en te veel bewerkt voedsel is vaak een oorzaak van ziekte. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat op een verstandige manier vasten een gunstig effect heeft op de gezondheid bij veel personen met een chronische aandoening. Bij een acute ziekte kan het overslaan van een maaltijd of twee het lichaam rust geven en herstel bevorderen.


Vasten geeft ons systeem rust, want voedsel levert ons lichaam niet alleen energie, het verteren kost ook veel energie. Als we even niet eten kan deze energie gebruikt worden voor herstel, genezing en ontgiften.


Bidt en u zal gegeven worden.

Kortdurend vasten heeft zijn plaats in de christelijke levensstijl, maar een kleine waarschuwing is op zijn plaats. Wees extra voorzichtig met vasten als je een chronische ziekte hebt, zwanger bent of borstvoeding geeft. Overleg met je zorgverlener, zeker als je nog niet eerder hebt gevast.

Vasten mag niet zo ver gaan dat je verzwakt. ‘Bidden en vasten’ draait in de kern om je hartsgesteldheid.


“Al het vasten ter wereld kan de plaats van het simpel vertrouwen in het Woord van God niet innemen. ‘Bidt’, zegt Hij, ‘en u zult ontvangen.’ Johannes 16:24. … Van u wordt niet verlangd om veertig dagen lang te vasten. De Heer heeft die vastentijd voor u volbracht tijdens de verzoeking in de woestijn.” Brief 206, 1908.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page