top of page
  • Foto van schrijverMarjorie

Plannen voor de toekomst met God

Het nieuwe jaar staat op het punt van beginnen. Heb jij goede voornemens? Wellicht heb je wensen en ideeën voor 2024. Misschien wil je je gezondheid verbeteren, je geloof verdiepen of het evangelie uitdragen naar de mensen om je heen. Heb je deze plannen voor het komende jaar of de toekomst samen met God gemaakt?Maak plannen voor de toekomst met God, goede voornemens 2024

Motivatie

Als je plannen wil gaan maken, hoe maak je die dan? Maak je die zelf of samen met de Heere? En waarom wil je dit gaan doen?


Als christen is het belangrijk om kritisch naar je motieven te kijken. Onderzoek in gebed en met Bijbelstudie of jouw plan naar Gods wil is. Je kan zeggen: "We zullen dit of dat doen. Ik kan iets goeds doen op deze of die manier", maar overweeg biddend of je het Licht van de wereld volgt en niet de sprankjes die je zelf maakt en snel weer uitgeblust zijn. Sommige ideeën zijn heel prijzenswaardig, onbaatzuchtig en waardevol, maar zorg dat je het samen met de Heere doet.


Door je eigen weg te volgen zul je teleurgesteld worden. Als je in Gods wil bent, zal Hij het zegenen en je helpen. Dit lezen we ook terug in het eerste hoofdstuk van Jakobus. "En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden." Jakobus 1:5. Laten we dus standvastig zijn en bouwen op de Rots, Christus in plaats van te zijn als de golven (Jakobus 1:6-8).


Gods plannen voor onze toekomst

Naast gebed is het bestuderen van de Bijbel belangrijk bij het maken van plannen. De Bijbel is Gods Woord, waardoor Hij tot ons spreekt en Zijn wil kenbaar maakt.


"Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is." Efeze 5:17

Zo lezen we in Jeremia dat God het goede met ons voor heeft:

Jeremia 29:11-13: "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart." Hij wil ons toekomst en hoop geven! Via bijbelstudie en gebed kunnen we Hem vinden, van Hem gaan houden en Zijn hulp ontvangen bij onze plannen en de uitvoering ervan.


Samenwerken met God

Iedereen wordt in zijn leven getest en beproefd. Door de manier waarop we het werk doen dat Christus ons heeft gegeven, bepalen we onze toekomstige bestemming. Laten we de taken die God ons toebedeeld niet verwaarlozen. Strek je ernaar uit om Gods plan voor jou te vervullen. Stel je altijd dienstbaar op en werk aan het helpen van hen voor wie Jezus zijn leven gaf.


Bij het maken van plannen moeten we samenwerken met God. Wij kijken vaak met een heel andere blik dan God. Soms begrijpen we niet van tevoren waarom de Heere ons een bepaalde opdracht geeft. Achteraf kan dan blijken waarom Hij dat deed. Daarom moeten we voorzichtig zijn om onze eigen wensen en ideeën voor het nieuwe jaar op de voorgrond te zetten. Laat God je leiden.


"We zijn alleen maar egoïstisch als we plannen maken voor de toekomst, voornemens maken en die inbrengen, en de zaken zelf regelen, zoals we in alle wijsheid denken. Als we dat doen, lopen we het gevaar dat we de Heer in de weg staan. Ga uit de weg met je vele voornemens. Wanneer de tijd komt dat God Zijn volk beproeft om hen te testen, zal Hij hen helpen, en Hij zal niet falen of ontmoedigd worden, maar een aanwezige hulp blijken te zijn in benauwdheden. (Psalm 46:1)."

Review and Herald, april 15, 1890 par. 5.


Gods wil voor onze gezondheid

Als je de wil van God verder bestudeerd in de Bijbel, ontdek je meer aspecten van Gods bedoelingen. Wanneer het om Gods bedoeling voor gezondheid gaat vind je meerdere teksten in de Bijbel. Bijvoorbeeld teksten in 1 Thessalonicenzen 4:3-7: "Want dit is de wil van God: uw heiliging, ... en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, ... Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging."


Ook ons lichamelijk en geestelijk welzijn gaat God aan, want wij zijn de tempel van de Heilige Geest (onder meer terug te vinden in 1 Korinthe 3:16, 1 Korinthe 6:12-20). Paulus spoort ons aan goed voor ons lichaam te zorgen. "Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." Romeinen 12:1-2.


Het voornemen om jezelf een nieuwe, goede gewoonte aan te wennen om je gezondheid te verbeteren, zal gezegend worden. Het kan de oorzaak van ziekte wegnemen en het zelfhelende vermogen, wat de Heere bij de schepping in je lichaam heeft gelegd, ondersteunen.


Ten slotte

In de gelijkenis in Mattheus 15:14-30 lezen we over de talenten die de Heere geeft. De dienaren die hun talenten inzetten, werden gezegend. Door het welzijn van anderen te zoeken, werden ze er zelf beter van. Door Gods gaven in het huidige leven door te geven, konden ze voor de eeuwigheid zorgen.


Als je goede voornemens of plannen voor de toekomst maakt, maak ze samen met God. Hij zal je leiden en helpen.

"En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn;

en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen.

Voorzeker, de HEERE is een God van recht.

Welzalig zijn allen die Hem verwachten. ...

Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen:

Dit is de weg, bewandel die."

Jesaja 30:18 en 21.

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page